Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Kakovostne zvočnice in e-knjige na: logo

Družba skladno z Zakonom o Slovenskem državnem holdingu (ZSDH-1) javno objavlja revizijska poročila, ki se nahajajo v vsakokratnem letnem poročilu, ki je na voljo na tej povezavi.

Na podlagi 60. člena ZSDH-1 ima družba omejitve poslovanja z naslednjimi subjekti:

Firma Naslov Matična številka
Arista plus d.o.o. Zgornje Gamljene 33F, 1211 Ljubljana Šmartno 3744019000
Taja Kuhar s.p. Mlakarjeva ulica 70B, 1236 Trzin 9412018000
Karmen Pangos s.p. Kogojeva ulica 24, 6320 Portorož 8311919000
Duško Kos s.p. Dolsko 103B, 1262 Dol pri Ljubljani 9006974000
Maša Rozman s.p. Hajdrihova ulica 9, 1000 Ljubljana 8814074000
NSC d.o.o. Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin 6777546000
KSC d.o.o. Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin 8922713000
MS Holding d.o.o. Ljubljanska cesta 12F, 1236 Trzin 5351391000
Marko Potisk s.p. Žolgarjeva ulica 18, 2000 Maribor 3816982000
Pegasus, Matic Mele s.p. Lipsenj 5, 1384 Grahovo 9255923000
Milan Mele s.p. Peščenk 35, 1380 Cerknica 9353879000

Vsi člani nadzornega sveta in zunanja članica revizijske komisije nadzornega sveta družbe so se v Izjavi o neodvisnosti iz Kodeksa korporativnega upravljanja družb s kapitalsko naložbo države, ki ga je sprejel Slovenski državni holding, d.d., izrekli za neodvisne. Objavljamo izjave:

Podatki o pooblaščencu za skladnost poslovanja in integriteto
Ime in priimek: Mateja Trojanšek Jerkovič, pooblaščenka za skladnost poslovanja in integriteto
Kontaktni e-naslov: mateja.trojansek@mladinska-knjiga.si

Skladno z dvanajstim odstavkom 10. a člena v povezavi z 2. alinejo prvega odstavka 4. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o prejemkih uprave in nadzornega sveta, in sicer: osebno ime, dogovorjeno višino mesečnih prejemkov, dogovorjeno višino odpravnine ter skupno višino izplačil prejemkov v preteklem letu.

 

Uprava družbe v letu 2023

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina bruto obračunanih prejemkov v letu 2022
Simona Mele, predsednica uprave
(celo leto 2023)
Bruto plača, ki je sestavljena iz osnovnega plačila in spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja (spremenljivi prejemek). Osnovno plačilo znaša 5-kratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah SMK, ki imajo sedež v RS, v preteklem poslovnem letu. Vsi dodatki so že vključeni v osnovno plačilo (npr. dodatek za delovno dobo ipd.). Spremenljivi prejemek znaša največ 30% izplačanih osnovnih plačil v posameznem poslovnem letu in je odvisen od poslovnih rezultatov glede na kriterije, določene v individualni pogodbi o zaposlitvi
 
6-kratnik osnovnega mesečnega plačila Bruto obračunani prejemki 109.711,00 EUR, bonitete 4.985,00 EUR, povračila stroškov 1.350,00 EUR
Karmen Pangos član uprave      (od 1.3.2023 dalje) Bruto plača, ki je sestavljena iz osnovnega plačila in spremenljivega dela plačila za uspešnost poslovanja (spremenljivi prejemek). Osnovno plačilo znaša 4,5-kratnik povprečne bruto plače, izplačane v družbah SMK, ki imajo sedež v RS, v preteklem poslovnem letu. Vsi dodatki so že vključeni v osnovno plačilo (npr. dodatek za delovno dobo ipd.). Spremenljivi prejemek znaša največ 30% izplačanih osnovnih plačil v posameznem poslovnem letu in je odvisen od poslovnih rezultatov glede na kriterije, določene v pogodbi o zaposlitvi 6-kratnik osnovnega mesečnega plačila Bruto obračunani prejemki 82.653,00 EUR, bonitete 5.508,00 EUR, povračila stroškov 1.527,00 EUR

 

Nadzorni svet družbe v letu 2023

Osebno ime Dogovorjena višina mesečnih prejemkov Dogovorjena višina odpravnine Skupna višina bruto obračunanih prejemkov v letu 2022
Matej Pirc, predsednik nadzornega sveta (celo leto 2023) Prejemki iz naslova opravljanja funkcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in pripadajočih sejnin v posameznem organu) Odpravnina ni dogovorjena Skupaj obračunano 25.374,00 EUR
Duško Kos, namestnik predsednika nadzornega sveta (celo leto 2023) Prejemki iz naslova opravljanja funkcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in pripadajočih sejnin v posameznem organu)
 
Odpravnina ni dogovorjena Skupaj obračunano 22.171,00 EUR
Milena Fornazarič, članica nadzornega sveta
(celo leto 2023)
Prejemki iz naslova opravljanja funkcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in pripadajočih sejnin v posameznem organu) Odpravnina ni dogovorjena Skupaj obračunano 14.760,00 EUR
Taja Kuhar, članica nadzornega sveta
(celo leto 2023)
Prejemki iz naslova opravljanja funkcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in pripadajočih sejnin v posameznem organu) Odpravnina ni dogovorjena Skupaj obračunano 14.760,00 EUR
Virant Darinka, članica revizijske komisije 
(celo leto 2023)
Prejemki iz naslova opravljanja funkcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in pripadajočih sejnin v posameznem organu) Odpravnina ni dogovorjena Skupaj obračunano  4.929,00 EUR
Nuška Berki, član nadzornega sveta
(celo leto 2023)
Prejemki iz naslova opravljanja funkcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in pripadajočih sejnin v posameznem organu) Odpravnina ni dogovorjena Skupaj 14.760 EUR
Gale Andrej, član nadzornega sveta 
(celo leto 2023)
Prejemki iz naslova opravljanja funkcij v nadzornem svetu oz. v ostalih komisijah nadzornega sveta (prejemki so prikazani kot vsota mesečnega pavšala in pripadajočih sejnin v posameznem organu) Odpravnina ni dogovorjena Skupaj 14.760 EUR

Skladno z enajstim odstavkom 10. a člena v povezavi s prvim odstavkom 6. a člena Zakona o dostopu do informacij javnega značaja objavljamo podatke o vrsti posla, pogodbenem partnerju (naziv ali firma, sedež, poslovni naslov), pogodbeno vrednost, datum in trajanje posla.

Menu