Vabljeni v trgovine Mladinske knjige. Blizu smo >

Ključne informacije o pravicah uporabnika v zvezi z obdelavo osebnih podatkov

 • Uporabnik lahko kadarkoli zahteva, da Mladinska knjiga v roku 15 dni trajno ali začasno preneha uporabljati uporabnikove osebne podatke ter ga o tem v nadaljnjih 5 dneh pisno obvesti.
 • Uporabnik lahko svojo zahtevo kadar koli posreduje Mladinski knjigi
  • preko telefona 01 241 31 31
  • preko elektronske pošte info@mladinska-knjiga.si
  • pisno na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., Služba oskrbe kupcev, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
 • Preklic soglasja oziroma odjava od e-novic ne vpliva na zakonitost obdelave osebnih podatkov uporabnika, ki se je izvajala do takrat.
 • Uporabnik lahko kadar koli zahteva dostop do svojih osebnih podatkov, njihovo popravo, izbris ali omejitev obdelave, ima pa tudi pravico do ugovora obdelavi, pravico do vložitve pritožbe pri nadzornem organu in pravico do prenosljivosti podatkov.
 • Elektronski naslov pooblaščene osebe za varstvo osebnih podatkov: dpo@mladinska-knjiga.si.
   

Več o tem si lahko preberete v politiki zasebnosti Mladinske knjige Založbe in Mladinske knjige Trgovine spodaj.

 

Politika zasebnosti Mladinske knjige Založbe in Mladinske knjige Trgovine

Splošno o politiki zasebnosti in njenem namenu

Ta politika zasebnosti ureja zbiranje, hrambo in obdelavo osebnih podatkov, katerih skupna upravljavca sta Mladinska knjiga Založba d.d., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKZ) in Mladinska knjiga Trgovina d.o.o., Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana (v nadaljevanju: MKT). 
V tej politiki se obe družbi skupaj naslavlja z Mladinska knjiga.
Mladinska knjiga ima imenovano pooblaščeno osebo za varstvo podatkov, ki je dosegljiva na elektronskem naslovu dpo@mladinska-knjiga.si. Namen Politike zasebnosti je seznanitev uporabnikov z nameni in podlago obdelave osebnih podatkov s strani Mladinske knjige ter pravicami uporabnikov na tem področju.

Varstvo osebnih podatkov

Varnost osebnih podatkov posameznikov je naša prioriteta. Osebnim podatkom in njihovi zaščiti posvečamo veliko pozornosti. Mladinska knjiga bo pri obdelavi osebnih podatkov posameznika in pri ravnanju z njimi ravnala v skladu z zahtevami veljavne zakonodaje s področja varstva osebnih podatkov. Mladinska knjiga bo zaradi zavarovanja osebnih podatkov uporabila organizacijske, tehnične in druge ustrezne postopke in ukrepe, da se prepreči nepooblaščeno uničenje podatkov, njihova sprememba, izguba ali nepooblaščena obdelava. Vsi posredovani podatki so varovani pred vdorom tretjih oseb. Osebni podatki posameznikov so ves čas zaščiteni pred izgubo, uničenjem, ponarejanjem, manipuliranjem in neavtoriziranim dostopom ali neavtoriziranim odkritjem.
 

1. Kategorije osebnih podatkov in opredelitev pojma obdelava

Obdelava osebnih podatkov pomeni kakršnokoli delovanje ali niz delovanj, ki se izvaja v zvezi z zagotavljanjem storitev oziroma izvedbe naročila posamezniku preko spletnih strani in je vezano na osebne podatke posameznika, tako da so avtomatizirano obdelani ali so pri ročni obdelavi del zbirke osebnih podatkov ali so namenjeni vključitvi v zbirko osebnih podatkov, zlasti zbiranje, pridobivanje, vpis, urejanje, shranjevanje, prilagajanje ali spreminjanje, priklicanje, vpogled, uporaba, razkritje s prenosom, sporočanje, širjenje ali drugo dajanje na razpolago, razvrstitev ali povezovanje, blokiranje, anonimiziranje, izbris ali uničenje. Obdelava je lahko ročna ali avtomatizirana.

V zvezi s posameznikom, ki se prijavi na e-novice, Mladinska knjiga obdeluje naslednje osebne podatke: 

 • elektronski naslov
 • njegovo vedenje v zvezi s prejemom e-novic, in sicer ali je e-novice prejel, jih odprl, nanje kliknil ali se z njih odjavil.
   

2. Namen obdelave in podlaga za obdelavo osebnih podatkov

Obdelava na podlagi soglasja za obdelavo osebnih podatkov
Obdelava podatkov pri posamezniku, ki se je prijavil na e-novice temelji na soglasju, ki ga posameznik da Mladinski knjigi. 
Mladinska knjiga obdeluje osebne podatke posameznikov za naslednje namene: identifikacija posameznika, obveščanje o ponudbi, dogodkih, ki jih organizira Mladinska knjiga, in o drugih informacijah, proučevanje in analize odzivov na naslovljene ponudbe, proučevanje in analize nakupnih navad posameznikov ter posledično ciljano trženje, na podlagi česar posameznik s strani Mladinske knjige prejema personalizirane ali prilagojene ponudbe in druge informacije. Posameznika se naslavlja po elektronski pošti na elektronski naslov, katerega je posameznik posredoval Mladinski knjigi ob podaji soglasja.
Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko svoje soglasje kadarkoli prekliče oziroma spremeni na enak način, kot je bilo soglasje dano, ali na drug način, kot ga opredeli Mladinska knjiga, pri čemer si Mladinska knjiga v primeru utemeljenega dvoma o njegovi identiteti z namenom pravilne izpolnitve svoje obveznosti skladno s podano zahtevo posameznika pridržuje pravico do identifikacije posameznika, ki takšno zahtevo poda. Preklic oziroma sprememba soglasja se nanaša le na podatke, ki se obdelujejo na podlagi soglasja. Možnost preklica soglasja ne predstavlja odstopnega upravičenja v morebitnem obstoječem poslovnem razmerju posameznika z MKZ in/ali MKT. Soglasje lahko da eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik za mladoletnega otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo soglasja ne more podati sam. Takšno soglasje bo veljalo, dokler ga eden od staršev oziroma zakoniti zastopnik oziroma otrok sam, ko skladno z veljavno zakonodajo to pravico pridobi, ne prekliče ali spremeni, oziroma najdlje do otrokove polnoletnosti.
Kjer soglasje vključuje neposredno trženje na podlagi posameznikovega profila, lahko Mladinska knjiga izvaja profiliranje posameznika na podlagi njegovih preteklih nakupov v MKZ in/ali MKT, kar omogoča ponujanje blaga, prilagojenega profilu posameznika. Profiliranje ima lahko za posledico posameznikovemu predvidenemu okusu prilagojeno ponudbo oziroma informacijo o ponudbi MKZ in/ali MKT, vendar za posameznika v nobenem primeru ne ustvarja pravnih obveznosti niti pravnih posledic v razmerju do MKZ ali MKT. 
 

3. Posredovanje osebnih podatkov tretjim osebam

Za pošiljanje e-novic Mladinska knjiga uporablja MailChimp, ponudnika storitev marketinga preko elektronske pošte, ki omogoča, da Mladinska knjiga prejme tudi podatke o tem ali je uporabnik e-novic le-te prejel, jih odprl, kiknil ali se z njih odjavil. Več o spletni storitvi MailChimp in o tem, kako upravlja z osebnimi podatki, si lahko preberete na spletni strani Mailchimp.
Podatki bodo lahko razkriti pogodbenim obdelovalcem osebnih podatkov za namene vzdrževanja informacijskega sistema ali podobnih potreb z obvezno zaupnostjo in varovanjem podatkov. 
V ostalih primerih bodo osebni podatki posameznika posredovani tretjim osebam ali drugače posredovani le, če se posameznik s tem vnaprej izrecno strinja.
 

4. Rok hrambe in čas obdelave osebnih podatkov

Osebne podatke posameznikov Mladinska knjiga hrani in obdeluje, dokler je to nujno potrebno za dosego namena, za katerega so bili obdelovani. V primeru obdelave podatkov na podlagi soglasja Mladinska knjiga hrani in obdeluje osebne podatke do preklica soglasja s strani posameznika.
Po preklicu soglasja posameznika, Mladinska knjiga zagotavlja, da bodo osebni podatki izbrisani oziroma da bo dostop do zbranih osebnih podatkov blokiran. Namesto izbrisa se lahko Mladinska knjiga zaradi potrebe po nadaljnjih  tržnih analizah odloči, da nekatere informacije, ki se nanašajo na posameznika, anonimizira, in sicer na način, da posameznik, na katerega so se osebni podatki nanašali, nikakor ni več določljiv.
 

5. Pravice posameznikov v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Mladinska knjiga zagotavlja posameznikom uresničevanje njihovih pravic brez nepotrebnega odlašanja in v vsakem primeru v enem mesecu po prejemu zahteve, v kolikor ni krajši rok predviden v zakonu. Mladinska knjiga lahko rok za uresničevanje pravic posameznika podaljša za največ dva dodatna meseca ob upoštevanju kompleksnosti in števila zahtev. Če Mladinska knjiga podaljša rok, o vsakem takem podaljšanju obvesti posameznika v enem mesecu od prejema zahtevka skupaj z razlogi za podaljšanje roka.
Mladinska knjiga sprejema vse zahteve v zvezi s pravicami posameznikov glede obdelave njihovih osebnih podatkov na elektronski naslov dpo@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana, ali preko telefona na št. 080 1205 .
Kadar posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, zahtevo predloži z elektronskimi sredstvi, se informacije, kadar je mogoče, zagotovijo z elektronskimi sredstvi, razen če posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ne zahteva drugače. Kadar obstaja upravičen dvom v zvezi z identiteto posameznika, ki predloži zahtevo, v zvezi s katero od njegovih pravic, lahko Mladinska knjiga zahteva zagotovitev dodatnih informacij, ki so potrebne za ugotovitev ali potrditev identitete posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki. Če so zahteve posameznika, na katerega se nanašajo osebni podatki, očitno neutemeljene ali pretirane, zlasti ker se ponavljajo, lahko Mladinska knjiga zaračuna razumno ceno, pri čemer upošteva administrativne stroške posredovanja informacij ali sporočila ali izvajanja zahtevanega ukrepa oziroma zavrne ukrepanje v zvezi z zahtevo.

Mladinska knjiga posameznikom omogoča naslednje pravice v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov:

 • pravico do dostopa do podatkov
 • pravico do popravka
 • pravico do izbrisa (pravico do pozabe)
 • pravico do omejitve obdelave
 • pravico do prenosljivosti podatkov
 • pravico do ugovora
   

a) Pravica do dostopa do podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico od Mladinske knjige dobiti potrditev, ali se v zvezi z njim obdelujejo osebni podatki, in kadar je temu tako, dostop do osebnih podatkov in dodatnih informacij v zvezi z obdelavo osebnih podatkov, kamor sodijo:

 • nameni obdelave
 • vrste osebnih podatkov
 • uporabniki ali kategorije uporabnika, ki so jim bili ali jim bodo razkriti osebni podatki, zlasti uporabniki v tretjih državah (tj. državah, ki niso članice EU)
 • kadar je mogoče, predvideno obdobje hrambe osebnih podatkov ali, če to ni mogoče, merila, ki se uporabijo za določitev tega obdobja
 • obstoj pravice, da se od upravljavca zahteva popravek ali izbris osebnih podatkov ali omejitev obdelave osebnih podatkov v zvezi s posameznikom, na katerega se nanašajo osebni podatki, ali obstoj pravice do ugovora taki obdelavi
 • pravica do vložitve pritožbe pri nadzornem organu, tj. Informacijskem pooblaščencu
 • kadar osebni podatki niso zbrani od posameznika, na katerega se nanašajo, vse razpoložljive informacije v zvezi z njihovim virom
 • obstoj avtomatiziranega sprejemanja odločitev, vključno z oblikovanjem profilov, ter smiselne informacije o razlogih zanj, kot tudi pomen in predvidene posledice take obdelave za posameznika.

Na podlagi zahteve posameznika Mladinska knjiga zagotovi kopijo njegovih osebnih podatkov, ki se obdelujejo. Za dodatne kopije podatkov, ki jih zahteva posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, lahko Mladinska knjiga zaračuna razumno ceno ob upoštevanju administrativnih in materialnih stroškov.
 

b) Pravica do popravka

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Mladinska knjiga brez nepotrebnega odlašanja popravi netočne osebne podatke v zvezi z njim. Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima ob upoštevanju namenov obdelave pravico do dopolnitve nepopolnih osebnih podatkov, vključno s predložitvijo dopolnilne izjave.
 

c) Pravica do izbrisa (pravica do pozabe)

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Mladinska knjiga brez nepotrebnega odlašanja izbriše osebne podatke v zvezi z njim, Mladinska knjiga pa ima obveznost osebne podatke brez nepotrebnega odlašanja izbrisati:

 • kadar osebni podatki niso več potrebni za namene, za katere so bili zbrani ali kako drugače obdelani
 • kadar posameznik prekliče privolitev, ki je podlaga za obdelavo podatkov, pa za obdelavo ne obstaja nobena druga pravna podlaga
 • kadar posameznik ugovarja obdelavi za potrebe neposrednega trženja
 • kadar je osebne podatke potrebno izbrisati za izpolnitev pravne obveznosti v skladu s pravom EU ali slovenskim pravnim redom
 • kadar gre za podatke v zvezi s ponujanjem storitev informacijske družbe, nepravilno zbrane od otroka, ki skladno z veljavno zakonodajo takšnih podatkov ne more dati.
   

d) Pravica do omejitve obdelave

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico doseči, da Mladinska knjiga omeji obdelavo, kadar:

 • posameznik oporeka točnosti podatkov, in sicer za obdobje, ki upravljavcu omogoča preveriti točnost osebnih podatkov
 • je obdelava nezakonita in posameznik nasprotuje izbrisu osebnih podatkov ter namesto tega zahteva omejitev njihove uporabe
 • Mladinska knjiga osebnih podatkov ne potrebuje več za namene obdelave, temveč jih posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, potrebuje za uveljavljanje, izvajanje ali obrambo pravnih zahtevkov.
   

e) Pravica do prenosljivosti podatkov

Posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, ima pravico, da prejme osebne podatke v zvezi z njim, ki jih je posredoval Mladinski knjigi, v strukturirani, splošno uporabljani in strojno berljivi obliki, in pravico, da te podatke posreduje drugemu upravljavcu, ne da bi ga Mladinska knjiga, ki so ji bili osebni podatki zagotovljeni, pri tem ovirala, kadar obdelava temelji na privolitvi posameznika in se obdelava izvaja z avtomatiziranimi sredstvi.
 

f) Pravica do ugovora

Kadar se osebni podatki obdelujejo za namene neposrednega trženja, ima posameznik pravico, da kadar koli ugovarja obdelavi osebnih podatkov v zvezi z njim za namene takšnega trženja, vključno s profiliranjem, če je povezano s takšnim neposrednim trženjem. Če neposredno trženje temelji na privolitvi, se pravica do ugovora lahko izvede s preklicem dane osebne privolitve.
 

Pravica do vložitve pritožbe v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov

Posameznik lahko morebitno pritožbo v zvezi z obdelovanjem osebnih podatkov Mladinski knjigi pošlje na elektronski naslov dpo@mladinska-knjiga.si ali po pošti na naslov Mladinska knjiga Založba d.d., za pooblaščeno osebo za varstvo osebnih podatkov, Slovenska cesta 29, 1000 Ljubljana.
Prav tako ima vsak posameznik, na katerega se nanašajo osebni podatki, pravico, da vloži pritožbo neposredno pri Informacijskem pooblaščencu, če meni, da obdelava osebnih podatkov v zvezi z njim krši slovenske predpise ali predpise EU na področju varstva osebnih podatkov.
Če je posameznik pri Mladinski knjigi uveljavljal pravico do dostopa do podatkov in po prejeti odločitvi Mladinske knjige meni, da osebni podatki, ki jih je prejel, niso osebni podatki, ki jih je zahteval, ali da ni prejel vseh zahtevanih osebnih podatkov, lahko pred vložitvijo pritožbe Informacijskemu pooblaščencu vloži obrazloženo pritožbo pri Mladinski knjigi v roku 15 dni od prejema odločitve Mladinske knjige. Mladinska knjiga mora o pritožbi odločiti v roku petih delovnih dni.

 

Sprejeto: 10. junij 2020

Mladinska knjiga Založba d.d.
Mladinska knjiga Trgovina d.o.o.

 

Menu